ŹRÓDŁA

Kluczem do sukcesu w badaniach genealogicznych jest odpowiednie korzystanie z dostępnych źródeł. Źródła te są bardzo liczne, aczkolwiek niepełne. Wiele z dokumentów zaginęło, przede wszystkim w trakcie działań wojennych (na przykład olbrzymia część zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie spłonęła w okresie Powstania Warszawskiego). Pomimo licznych strat wciąż możliwe jest dotarcie do szeregu dokumentów pozwalających na odtworzenie znacznej części historii niemalże każdej rodziny.

Punktem wyjścia każdych poszukiwań są informacje znane klientowi – dokumenty z archiwum rodzinnego i ustne relacje najstarszych członków rodziny. W dalszych poszukiwaniach sięgamy do źródeł pisanych, zarchiwizowanych i dostępnych w postaci elektronicznej. Niestety wiele zbiorów nie zostało jeszcze zdigitalizowanych, stąd niezbędne jest też sięganie do oryginałów, zgromadzonych w różnego typu bibliotekach i archiwach, zarówno świeckich jak i kościelnych. Dokumenty te są dostępne w różnych językach, przede wszystkim w języku polskim, rosyjskim, niemieckim oraz łacinie.

Podstawowymi źródłami pisanymi są księgi metrykalne, zawierające kluczowe dane o osobach których dotyczą. Mogą to być zarówno dokumenty sporządzone przez administrację cywilną jak i kościelną. Jednakże oprócz metryk wymienić można szereg innych źródeł bardzo pożytecznych w pracy genealoga. Są to m.in.:

 • napisy na nagrobkach
 • księgi cmentarne, spisy grobów i osób w nich pochowanych
 • księgi adresowe
 • spisy i rejestry ludności, księgi meldunkowe
 • księgi ziemskie i grodzkie
 • księgi sądowe i ławnicze
 • księgi hipoteczne
 • ewidencje prowadzone przez różne organy represji (niemieckie, radzieckie)
 • księgi cechowe
 • akta i ewidencje szkół i uniwersytetów
 • Metryka Koronna
 • akta deputacji szlacheckich i Heroldii Królestwa Polskiego
 • akta stowarzyszeń, partii politycznych
 • różne dokumenty prywatne udostępnione w postaci zdigitalizowanej.